ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಲೆಸ್ಲಿ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್

By Editor - Wed Jun 07, 3:24 am

  • Comments Off
  • 0 views

ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಲೆಸ್ಲಿ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್

ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ| ಬಾ| ಲೆಸ್ಲಿ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ 5.6.2017ವೆರ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ.
ಭೋವ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸ್ಟೇನಿ ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಾಣಾರ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶ್ರೀ ರೋನಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

FULL ABLUM

 

DSC_0620

DSC_0623

DSC_0630

DSC_0650

DSC_0671

DSC_0680

DSC_0688

DSC_0696

DSC_0699

DSC_0705

DSC_0714

DSC_0732

DSC_0734

DSC_0745

DSC_0753

DSC_0758

 

 FULL  ALBUM

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.