04.06.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sun Jun 04, 4:44 am

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
04.06.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಮಾತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವರಾರ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾ ಪೆರಂಬಿಲ್ ಹಾಂಚಾ
ಘರಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.
2)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ
ಮೆಳ್ಚೆಂ.

3)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಭಾವ್ ಮೆಳಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ.

4)ಐ.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಬೊರ್ಡಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ಲುವಿಸ್ ಧುವ್ ರುಡೊಲ್ಫ್ ಆನಿ
ಮರೀಟಾ ಲುವಿಸ್ ಹಾಂಚಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡೊ, ಹಿಣೆಂ 91% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಕಾ ಅಭಿನಂದನ್
ಪಾಟಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

5)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚಾ
ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ 8:00 ವರಾರ್ ದೊತೊರ್ನೆಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ 9:30 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.

6)ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವರಾರ್ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಯೆತೆಲೆ.
ತಾಂಕಾಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ತುಮಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ
ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮಣ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

7)ಜೂನಾಚಾ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10:00 ವರಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆಪೆÇ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಉಡುಪಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ
ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ಆಸಾ.

8)ಬುದ್ವಾರಾ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಪ್ ಂಟಿಣoಟಿಥಿ ಅಟಚಿಟಿಥಿ ಆ’souzಚಿ
ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವರಾರ್ ಯೆತೆಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

9)ಜೂನಾಚಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಕುಟಾಮ್ ಆಯೊಗ್ ಸರ್ವ್ ಬಾಪಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ‘ಈಚಿಣheಡಿ’s ಆಚಿಥಿ’ ,
ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ. ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಬಾಪಯಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್
ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ.

10)ಹ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಣ್ಜೆ ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ 2:30 ವರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ 5:00 ವರಾಂ ಮಣಾಸರ್
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಚಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂತ್ ವಾರಾಡೊ ಮಟ್ಟಾರ್ ತರ್ಬೆತಿ ಆಸ್ತೆಲಿ.
ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ತರ್ಬೆತಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ.

11)ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಥಿಯೇಟರಾಂತ್ 9
ತಾರಿಕೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀಜಾಯ್ ಮಣ್
ಉಲೊ ದಿತಾಂ.

12)ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಮಿಸಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್.

13)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಸಾಂ. ಆಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿಂ ತಾಂಚಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ
ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಸಮೇಸ್ತಾಂನಿ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.

14)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್ ದಿತಾತ್:
ಉರ್ಬನ್ ಪಾಯ್ಸ್ – ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ
ಐವನ್ ಆನಿ ಅವಿತಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ – ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್

 

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.