ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟ್ (27.05.2017 ಥಾವ್ನ್ 29.05.2017)

By Editor - Wed May 31, 4:30 am

  • Comments Off
  • 0 views

ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟ್ (27.05.2017 ಥಾವ್ನ್ 29.05.2017)

 

FULL ALBUM

 

ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಚೆಂ ಯೆಣೆ, ಸ್ವಾಗತ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆ

DSC_0092 DSC_0094

DSC_0097

DSC_0135

DSC_0139

DSC_0141

DSC_0142

ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆ / ಸಿಮೆತ್ರಿಕ್ ಭೆಟ್

DSC_0156

DSC_0164

ಥಿರಾವ್ಣೆಚೊ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಶಿಕವ್ಣ್

DSC_0170

DSC_0171

DSC_0173

ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಮಾತ್

DSC_0179

DSC_0181

ಮೀಸ್, ಥಿರಾವ್ಣೆಚೊ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಶಿಕವ್ಣ್

 

DSC_0186

DSC_0188

DSC_0191

DSC_0197

DSC_0200

DSC_0205

DSC_0208

DSC_0214

DSC_0222

DSC_0224

DSC_0227

DSC_0240

DSC_0366

DSC_0368

DSC_0375

DSC_0378

 

 

FULL ALBUM

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.