28.05.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat May 27, 4:01 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
28.05.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಮಾತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವರಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೊಚಾ ಘರಾ
ಆಸ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆರ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ.
2)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂ. ಆಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಮಾತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವರಾರ್ ಡೆರಿಕ್ ಆನಿ ರೀನಾ ಬಾರ್ನೆಸ್ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.

3)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಮಾತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವರಾರ್ ಗ್ರೇಶನ್ ಲಿನೆಟ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ  ಹಾಂಚಾ ಘರಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.

4)3 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೊಗ್ ಆನಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಾಚಿ ಜಮಾತ್  ಆಸ್ತೆಲಿ.

5)ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಿಲ್ಡಾ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ಲಾರಾ ರೆಗೊ, ಖಜನ್ದಾರ್ ಒಫಿಲಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮೊತಿಯಾಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂತಿಯಾ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ
ಆನಿ ವಾರಾಡೊ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂಕಾಂ
ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ.

6)ಲೆಂಟನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇಯ್ನ್ 2017 ಹಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಂ. 102553, ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ 22036, ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ 44014 ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ.

ತಶೆಂಚ್ ಸಮಧಾನಕರ್ ಬಹುಮಾನಾಂ : ಟಿಕೆಟ್ ನಂ. 24277, 19689, 51672, 91334, 79767

ವಿಜೇತಾನಿಂ ತಾಂಚಿ ಬಹುಮಾನಾಂ ಜೂನ್ 30 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಉಡುಪಿ ಭಿಸ್ಪಾಚಾ ನಿವಾಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಪದ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಾ
ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ನೊಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

7)ಜೂನಾಚಾ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10:00 ವರಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಆಪೆÇ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಉಡುಪಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ
ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ಆಸಾ.

8)ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಲೆಕಾರ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ 9:00 ವರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6:00
ವರಾಂ ಮಣಾಸರ್ ರಾತಿಚೆಂ ವಿಜಿಲ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ಮೋನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವೆಚೆಂ.

9)ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಚಾ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಲಾಗುನ್ ರಾಜೀನಾಮ್ ದಿಲಾಂ. ತಶೆಂ
ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್  ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

10)ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಮಿಸಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್.

11)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್.

12)ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊಂ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಜಿ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಸಂಪ್ಲಿ. ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್
ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ವರ್ಗ್ ಕೆಲಾ. ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಆತಾಂ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್
ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಬಾಪ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಯೆತೆಲೆ. ತೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೂನಾಚಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಯೆತೆಲೆ. ಹಾಂವ್
ಜೂನಾಚಾ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ವೆತಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತುಮಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾಕ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ
ಕರುಂ.
13)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್ ದಿತಾತ್:
ವಾಲ್ಟರ್ ಸಿಂತಿಯಾ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ – ಮಾರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ
ಅರ್ಲಿನ್ ಆನಿ ಡೆಲ್ಲೊನ್ ಲುವಿಸ್ – ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ
ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ – ಸಾಂ.ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ
ಸಿಸ್ಟರ್ ಲವೀನಾ ಎ.ಸಿ. – ಕಾರ್ಮೆಲ್ ನಿವಾಸ್
ಕಿರಣ್ ಆನಿ ರೇಷ್ಮಾ ಮಿನೇಜಸ್ – ಸಾಂ.ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ
ಸಿಂತಿಯಾ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ – ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ

 

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.