ಭಾ| ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ – ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್

By Editor - Sat May 27, 3:32 am

  • Comments Off
  • 0 views

ಭಾ| ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ – ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್

ಮೇ 26, 2017 , ಭಾ| ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ ಹಾಂಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಜಲ್ಮ ದೀಸಾ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವೊರಾರ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚಾ ಹಾಜಾರ್ಪಾಣಾಂತ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ ಬಾಪಾನಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಬಾ| ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿಚಾ ಅವ್ದೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ ದಿಯೊಕೊನ್ / ಸಹಾಯಕ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಬಾಪಾ ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿಚಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂನಿ ಆನಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಭಾಗ ಘೆತ್ಲೊ.

ಮಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಟ್ವೆ ಉಲ್ಲಾಸುಂಚೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಬಾಪಾಂನಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಉಲ್ಲಾಸುಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ.
ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ತರ್ಪೆನ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಉಡ್ಡಾಸಾಚಿಂ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿ.
ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥವ್ನ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚಾ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಫಾ| ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಡಿಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಜೆವ್ಣಾಂ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಖೇರ್ ಜಾಲೆಂ.

Report : Santhosh D’Silva

Pics : Alwyn @ Digital Eyes

FULL ALBUM

ALLU4742

ALLU4770

ALLU4773

ALLU4778

ALLU4852

ALLU4875

ALLU4885

ALLU5017

ALLU5039

ALLU5065

ALLU5115

ALLU5134

ALLU5165

ALLU5177

FULL ALBUM 

 

 

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.