21.05.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat May 20, 4:39 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
21.05.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಮಾತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವರಾರ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಆನಿ ವಯೊಲೆಟ್ ಪಿಂಟೊ –
ಅಶ್ವಥಕಟ್ಟೆ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.
2)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಮಾತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವರಾರ್ ಅನ್ನಿ ಆನಿ ಲೊರೆನ್ಸ್ ರೋಚ್ –
ಗೋಪಾಲಪುರ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.

3)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಮಾತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವರಾರ್ ಅನ್ನಿ ಆನಿ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಸುವಾರಿಸ್ ಹಾಂಚಾ
ಘರಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.

4)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ 8:00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸಾ.

5)ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನಾಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಎನಿಮೇಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ಲಾರಾ ರೆಗೊ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ
ಮಿನೇಜಸ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ.

6)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಕ್ರೀಜ್ಮ್ ಆಸ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊತೊರ್ನೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.
ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೀಜ್ಮಾಚೊ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಆಸ್ಚೊನಾಂ. 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಕಾಳಿಂ 9:30 ವರಾರ್ ಕ್ರೀಜ್ಮ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಸರ್ವ್
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ 24 ಆನಿ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 9:30 ವರಾರ್
ಕ್ರೀಜ್ಮ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಹಿ ಕಡ್ಡಾಯಾಚಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ತಿನೀಂ
ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

7)ಹ್ಯಾಚ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟೆಕ್ ಯೆತೆಲೆ. ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವರಾರ್
ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ
ತುಮಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ತಿನೀ ದಿಸಾಂನಿ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪ್
ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಮಾತ್ ಚಲಯ್ತೆಲೆ. ಹಾಚೊ ವಿವರ್ ಆಮಿಂ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದಿಸಾ ನೊಟಿಸ್
ಬೊರ್ಡಾರ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

8)ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವರಾರ್ ಮೀಸ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಮೀಸ್ ಆಸ್ಚೆನಾಂ.

9)ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಮಿಸಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ .

10)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್.

11)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್ ದಿತಾತ್:
ಲೂವಿಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡೊ
ಜೋಸೆಫ್ ಆನಿ ಡಯಾನಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ – ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೊ
ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ – ಸಾಂ.ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿ ವಾಡೊ
ಮಿಕೇಲ್ ಆ್ಯಶ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ – ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ
ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಆನಿ ವಿಯೆನ್ನಾ ಕುವೆಲ್ಲೊ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡೊ

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.