14.05.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat May 13, 3:58 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
14.05.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಮಾತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವರಾರ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ಟಾಚಾ ಘರಾ
ಆಸ್ತೆಲಿ.
2)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಕ್ರೀಜ್ಮ್ ಆಸ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊತೊರ್ನೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.
ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೀಜ್ಮಾಚೊ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಆಸ್ಚೊನಾಂ. 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಕಾಳಿಂ 9:30 ವರಾರ್ ಕ್ರೀಜ್ಮ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಸರ್ವ್
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ 24 ಆನಿ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 9:30 ವರಾರ್
ಕ್ರೀಜ್ಮ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಹಿ ಕಡ್ಡಾಯಾಚಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ತಿನೀಂ
ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

3)ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಧಾವೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ 97.59% ರಿಜಲ್ಟ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಸ್ವಾತಿನ್ 98.88% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್
ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. 30 ಜಣಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ.
ರೋಯ್ಸ್‍ಟನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಪೂತ್ ರವಿ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ – ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ 96.96%
ಡೆಲ್ನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಧುವ್ ಜುಸ್ತಿನ್ ಆನಿ ಹೆಲೆನ್ ಜೂಡಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ – ಮಾರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ – 91.84%
ಮೆಲಿಟಾ ಲೊಬೊ ಧುವ್ ಜೋಯರ್ ಆನಿ ಮೇವಿಸ್ ಲೊಬೊ – ಮಾರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ – 91%
ಆ್ಯಂಡ್ರಿಯಾ ಲುವಿಸ್ ಧುವ್ ಅನಿಲ್ ರಾಜ್ ಆನಿ ರೇಷ್ಮಾ ಲುವಿಸ್ – ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ – 90.40%

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. ತಾಂಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ತಶೆಂಚ್
ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಹೆಡ್‍ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಟೀಚರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮಣ್ತಾಂ.

4)ತಶೆಂಚ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಂತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾರೊಲಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಧುವ್ ದೆವಾದಿನ್ ಕಿರಣ್ ಆನಿ ನೈನಾ
ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಂಚಿ ಸಾಯನ್ಸ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 97% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್.
ಡೆರಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಪೂತ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಆನಿ ದೆವಾದೀನ್ ಲೀನಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಚೊ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡೊ ಹಾಣೆಂ
ಕೊಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 94% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಕಾಯ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

5)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

6)16 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವರಾರ್ ಮಾರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಖಾತಿರ್
ಮೀಸ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆನಿ ಜೊವಿಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಾ ಘರಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

7)ಸೊಮಾರಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 11:30 ವರಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಪುರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಾಚಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನೇಜಾರ್ ಖೆಳ್ಚಾ
ಮೈದಾನಾಚಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ತೆಲಿ. ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ಆಸಾ.

8)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ
ಸಹಮಿಲನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊಚಾ ಘರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ವರಾರ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಸಮೇಸ್ತಾಂನಿ
ವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

9)ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಮಿಸಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್.

10)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಮಾರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್.

11)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್ ದಿತಾತ್:
ಅಲೀಶಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ – ವೆಲಂಕಣಿ ವಾಡೊ
ಫೆÇ್ಲರಿನ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ – ಸಾಂ. ಆಂತೊನ್ ವಾಡೊ
ಆ್ಯಂಡ್ರಿಯಾ ಲುವಿಸ್ – ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ
ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆನಿ ಎಡ್ನಾ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ – ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡೊ
ಸೆರಾಫಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ – ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ

 

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.