07.05.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat May 06, 3:49 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
07.05.2017 – ಆಯ್ತಾರ್  ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

1)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಮಾರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಮಾತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವರಾರ್ ಐವನ್ ಲವೀನಾ ಮಿನೇಜಸ್ –
ಈಡನ್ ಹೆರಿಟೇಜಾಚಾ ಮುಕಾರ್ – ಹಾಂಚಾ ಘರಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಲೊಂಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ
ಎಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ಪುಣಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ನಿನ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ.
2)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವರಾರ್ ಫೆಲ್ಸಿ ಲುವಿಸಾಚಾ ಘರಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.

3)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಮಾತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವರಾರ್ ಸೈಮನ್ ಆನಿ ಫ್ಲೇವಿ ಕುವೆಲ್ಹೊ
ಹಾಂಚಾ ಘರಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.

4)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. 2017-18ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್
ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೆಂ ಚುನಾವಣ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್ 18 ಥಾವ್ನ್ 28 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್
ಯುವಜಣಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂವ್.

5)ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ.

6)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

7)ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 18 ಆಯೋಗಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ತಾಂಚಾ ಆಯೋಗಾ ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಣಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂಚಾ
ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ತರ್ಬೆತಿ ದವರ್ಲ್ಯಾ, ತಿ ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ತರ್ಬೆತಿಚೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾ :

ಸೊಮಾರಾ 8 ತಾರಿಕೆರ್    ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವರಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್, 6:00 ವರಾರ್ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಎಕ್ವಟ್,
6:30 ವರಾರ್ ಅಂತರ್ ಧರ್ಮೀಯ್ ಸೌಂವಾದ್ ಆಯೊಗ್.

ಮಂಗ್ಳಾರಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್  ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವರಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್, 6:00 ವರಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್, 6:30 ವರಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ
ಆಯೊಗ್.

ಬುದ್ವಾರಾ 10 ತಾರಿಕೆರ್ 5:30 ವರಾರ್ ಸೆಮಿನರಿ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತರ್ಬೆತಿ, 6:00 ವರಾರ್ ಲಾಯಿಕ್, 6:30 ವರಾರ್
ಸ್ತ್ರೀಯೊ, 7:00 ವರಾರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಆಯೊಗ್.

ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6:00 ವರಾರ್ ವಾವ್ರ್, 6:30 ವರಾರ್ ನೀತ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿ, 7:00 ವರಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್
ಸಂಪರ್ಕ್ ಸಾಧನಾಂ ಆಯೊಗ್

ಸುಕ್ರಾರಾ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6:00 ವರಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಿ 6:30 ವರಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಯೊಗ್.

ಸನ್ವಾರಾ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5:30 ವರಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಆನಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್, 6:00 ವರಾರ್ ಕುಟಾಮ್, 6:30
ವರಾರ್ ಯುವಜಣ್ ಆಯೊಗ್.

ಹ್ಯಾ ತರ್ಬೆತಿಕ್ ಆಯೋಗಾಂಚಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಯೋಗಾಂಚಾ
ಸಂಚಾಲಕಾನಿಂ ಚಡಿತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಚಿ.

8)ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಮಿಸಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಆವಯಾಂಚಿ ಸೊಡೆಲಿಟಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್.

9)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿಂ ತಾಂಚಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್
ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.

10)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್ ದಿತಾತ್:
ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ
ಡೆನಿಸ್ ಡೆಸಾ – ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ
ಟೆಲ್ಮಾ ಫುರ್ಟಾಡೊ – ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ
ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಮಿರಾಂದಾ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡೊ
ರೋಜಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ಕುಟಾಮ್ – ಸಾಂ.ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ
ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆನಿ ಜಾನೆಟ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ – ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡೊ
ರೀಟಾ ಪೌಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ – ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ

 

E xcludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.