15.04.2018 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sun Apr 15, 4:56 am

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
15.04.2018 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ತಿಸ್ರಿ ಓಡ್ದ್
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಂಯ್ ವಾಡೊ

3) ದೋನ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಯೋಗಾಕ್, ಟೀಚರಾಂಕ್ ಆನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

4) ಆಜ್/ ಕಾಲ್ “ಈಸ್ಟರ್ ಕಪ್” ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಯೂತಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್.

5)ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಕ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾವ್ನ್, ಅನಿತಾ ಡಾಯಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಾವ್ನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಫುರ್ಟಾಡೊ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

6) ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ :
ಅ) ಸಾಂ. ಅಂತೊನ್ ವಾಡೊ
ಆ) ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ

ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್:
ಅ) ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ
ಆ) ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ವಾಡೊ
ದೀಸ್: ಸನ್ವಾರಾ-21-04-2018
ವೇಳ್: ಸಕಾಳಿಂ 9.00 ವರಾಂಚೆರ್

7) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ:
ಫಾಲ್ಯಾಂ/ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.00: ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ ಕ್ಲಾರಾ ಪುರ್ಟಾಡೊಚ್ಯಾ ಘರಾ

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.