08.04.2018 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat Apr 07, 2:34 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
08.04.2018 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಮರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ

3) ಪಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ರಾಂವ್ಚೆ.

4) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾಳ್ ಸೊಡಾಲಿಟಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ.

5)ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಂ. ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ.

6) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆಂ ಜೆರಾಲ್ ಸಭಾ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ. ತ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತೊಲೊ.

7)ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8.00 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾ ತಾಂಚಾ ಪತ್ರೊನಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಬೊರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

8) ಆಜ್ ಸನ್ವಾರಾ 4.30 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ ಸಹಾಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ.

9)ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ 7.45 ವೊರಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಯೂತ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್, ಪಾಸ್ಕಾ ಫೆಸ್ತಾ ಲೆಕಾರ್ “ಈಸ್ಟರ್ ಕಪ್” ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ಅನಿ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

10) ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂಚಾ ಆದೇಶಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆ ಬೈಬಲ್ ಶಿಭಿರ್ ದವರ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಶಿಭಿರ್ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಆನಿ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9.00 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 12 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಹೆಂ ಶಿಭಿರ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಡ್ಡಾಯೆಚೆ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗಾಂ್ಯನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಶಿಬಿರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಆಮಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪೆÇಯ್ಶೆ ಘೆನಾಂವ್. ತಾಂಕಾ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಕುಮಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ದಫ್ತಾರಂತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

11) ಎಪ್ರಿಲ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರಿಸ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 9.00 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ 1.00 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕರೆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತ್ ಭಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್‍ಪಣಾರ್ ಚಲ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಸಕಾಳಿಚೊ ಕಾಫಿ ಫಳಾರ್ ಆನಿ ದೊನ್ಪಾರಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವ್ಯಸ್ಥಾ ಆಸಾ.

12) ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ :
ಅ) ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ
ಆ) ಸಾಂ.ಜುಜೆ
ಇ) ಲೂರ್ಡ್ಸ್
ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್:
ಅ) ಸಾಂ. ಅಂತೊನ್ ವಾಡೊ
ಆ) ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ
ದೀಸ್: ಸನ್ವಾರಾ-14-04-2018
ವೇಳ್: ಸಕಾಳಿಂ 9.00 ವರಾಂಚೆರ್

13) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ:

ಫಾಲ್ಯಾಂ/ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30: ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ಘರಾ
4.30: ಸಾಂ. ಫ್ರಾ.ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ ಹೆನ್ರಿ ಆನಿ ಆಲಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ.
4.30: ಮರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ ವøಂದಾ ಆನಿ ರೊಕ್ ಲುವಿಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ
4.30: ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ ಪೌಲ್ ಆನಿ ಕ್ಲ್ಯಾರಾ ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಘರಾ
6.00: ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ 6.00 ವೊರಾರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂ. ಸೆಬೆಸ್ತಿಯಾನಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೊರುಂಕ್ ಅಸ್ತೆಲಿ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಗುರ್ಕಾರಾಚಿ ವಿನಂತಿ.

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.