25.03.2018 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat Mar 24, 4:39 am

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
25.03.2018 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಲೆಂಟೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪೆನಾಚೆ 500 ಬೂಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆ. ತಾಂತು ರು. 50,000/- ಒಟ್ಟುಕ್ ಕರುನ್ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಕ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂಚಾ ಘರಾ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಹಾಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಹಾಚಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲ್ಯಾ.

3) ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಎಕಚ್ಚ್ ಮೀಸ್. 7.45 ವೊರಾರ್ ರಾಮ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಅನಿ ಮೀಸ್.

4) ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮಿಸಾಂ, ಲಿತುರ್ಜಿ:

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ : ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವೊರಾರ್ ಸೆರೆಮನಿ ಸುರು ಜಾತಾ -ಲಿತುರ್ಜಿ ಸಮಿತಿ
ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ : 4.00 ವೊರಾರ್ ಸೆರೆಮನಿ ಸುರು ಜಾತಾ-ಲಿತುರ್ಜಿ ಸಮಿತಿ
ಆಲ್ಲೆಲೂಯ ಸನ್ವಾರಾ : ಸಾಂಜೆರ್ 7.00 ವೊರಾರ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್-ಲಿತುರ್ಜಿ ಸಮಿತಿ
ಪಾಸ್ಕಾಂಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ : ಸಾಕಾಳಿಂ 8.00 ವೊರಾರ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ-ಲಿತುರ್ಜಿ ಸಮಿತಿ

5) ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ 6.00 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಕಾಳಿಂ 7.00 ವೊರಾರ್ ಸಾದೆ ಮೀಸ್. ಸಾಂಜೆಚಾ ಮಿಸಾರ್ ಪಾಂಯ್ ದುಂವ್ಚಿ ಸೆರೆಮನಿ ಆನಿ ಮೀಸ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಟ್ವೆ ಆರಾಧನ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಆನಿ ಪಾಶಾವಾಂಚೊ ನಿಯಾಳಾಚೊ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

6) ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರಾ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಸಕಾಳಿಂ 9 ಥಾವ್ನ್ 10ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವೊರಾರ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್. ಹಾಂಚೆ ಅಭ್ಯಾಸ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್‍ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವೊರಾರ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ.

7) ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾಚಾ ಸನ್ವಾರಾಚೆ ಲಿತುರ್ಜಿ ಸಾಂಜೆರ್ 7.00 ವೊರಾರ್ ಆರಂಬ್ ಜಾತಾ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ವಾತಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಚೆ ಸಾಂದೆ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ದವರ್ತಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಮೇಣ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿ ತಾಕಾ ಕವರಿಯಿ ದಿತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾತಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

8) ಪಾಸ್ಕಾಂಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಮೀಸ್ 8.00 ವೊರಾಂಚೆರ್.

9) ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ, ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾಚಾ ಸನ್ವಾರಾ,ಆನಿ ಪಾಸ್ಕಾಚಾ ಆಯ್ತಾರಾಚೆ ದೇವ್‍ಸ್ತುತೆಚೆ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ(27 ತಾರಿಕೆರ್) ಸಾಂಜೆರ್ 5.00 ವೊರಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

10) ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ ದಾನ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡಾಕ್, ಆನಿ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಾನ್, ಪಿಡೆ ಆನಿ ಭುಕೆ ವಿರೋಧ್. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ, ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಅಯ್ತಾರಾ ಕಾಣ ಕ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸುಕ್ರಾರಾ, ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಅಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಂಕ್ ಮುಡ್ದೊಮ್ ದಿತೆಲ್ಯಾನಿಂ ಧಫ್ತಾರಾಂತ್ ದಿವ್ಯೆತ್.

11) ಯೆಂವ್ಚಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಯ್ತಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಧಫ್ತಾರ್ ಬಂದ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆಮ್ಚಿ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ರಜೆರ್ ಆಸ್ತಾ, ದೆಕುನ್
ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 2 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ 4 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆ ಧಫ್ತಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ಥಾವ್ನ್ 12 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸರ್ವಾನಿಂ ಸಹಕರ್ಸುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.
12) 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನಾಚರಣೆ ಆನಿ ಜಾಗøತಿ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಭಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸೊಬೊಂವ್ಕ್ ಹಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

13) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್:
ಅ) ರೊಜಾರ್ ಮಾಂಯ್ ವಾಡೊ
ಆ) ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ
ಇ) ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ
ದೀಸ್: ಬುದ್ವಾರಾ- 28-03-2018
ವೇಳ್: ಸಕಾಳಿಂ 9.00 ವರಾಂಚೆರ್

14) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ:
ಫಾಲ್ಯಾಂ/ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್4.30: ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ ಮೆಲ್ವಿರಾ ಐವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಸಾಯಿರಾಮ್
ಎಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್.
5.00: ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ ರೋಜಿ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಅಂಬಾಗಿಲು,
ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾವಿಶಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುಣ ಂ ಜಮತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
5.00:ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾವಾಡೊ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಆನಿ ಬೆನಾಡಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಘರಾ

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.