18.03.2018 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Tue Mar 20, 6:55 am

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
18.03.2018 – ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೊ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ರೆತಿರೆವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ರು.43,700/- ತೆ ರೆತಿರೆಂಚಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ರೆತಿರೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

3) ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್. ಸಾಕಾಳಿಂ 7:45 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪೆÇರ್ಟಿಕೊಂತ್
ತಾಳಿಯಾಂಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಆನಿ ಪುರ್ಶಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ತಾಳಿಯೊ ಹಾಡ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಘೆಂವ್ಚಿ ಆನಿ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮೀಸ್ ಆಸಾ, ಆಯ್ತಾರಾ ಯೇಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್.
ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ 6:00 ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ಆಸ್ಚೆನಾಂ. 7:45 ವರಾಂಚೆರ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ 4.30 ವೊರಾರ್ – ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ
ಅಯ್ತಾರಾ 7.45 ವೊರಾರ್ – ಲಿತುರ್ಜಿ ಸಮಿತಿ

4) ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಯೂತ್ ಹಾಣ ಂ ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಪಾಸ್ಕಾ ಫೆಸ್ತಾ ಲೆಕಾರ್ “ಈಸ್ಟರ್ ಕಪ್” ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿಂ ತುಮ್ಚಾ ವಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಟೀಂ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೈ. ಉಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ 4 ಜಣಾ ಸ್ತ್ರೀಯೋ, ಚಲಿಯೋ ತ್ಯಾ ಟೀಮಾಂತ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಉರಲ್ಲೆ ಸಾಂದೆ ಕೊಣ ೀ ಜಾತಾತ್. (ಒಟ್ಟು 11 ಜಣ್) ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಅಂತರ್ ನಾಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಡ್ಯಾಂನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೇಜೈ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಂಮ್ಚಿ ಆಶಾ.

5) ಯೆಂವ್ಚಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವೊರಾರ್, ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಥೆದ್ರಲಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಬಾಪಾಂಚೆ ತೆಲಾಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂಚೆ ಮೀಸ್, ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆರಾಧನ್ ಆನಿ ಮೀಸ್ ನಾಂ. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6.45 ವೊರಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.00 ವೊರಾರ್ ಆರಾಧನ್ ಆನಿ ಮೀಸ್. ದೆಕುನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮೀಸ್ ನಾಂ.

6) ಯೆಂವ್ಚಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್, ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಉಡುಪಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಆಂಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಉಡುಪಿ ಕೋರ್ಟಾಚೆ ಜಡ್ಜ್, ಉಡುಪಿ ಡಿ.ಸಿ. ಆನಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ತುಂಮಿ ಸಮೇಸ್ತಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ನಿತಾಳಾಯ್, ಗುಣಮಟ್ಟ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪಿಯೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಚಿತ್ರ್ ದøಶ್ಯಾಂನಿ ಜಾಗøತಿ ಮಾಹೆತ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ತುಮ್ಚಾ ಘರಾನಿಂ ಉದ್ಕಾ ಜಿರೊವ್ಣಿ ಯಾ ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್ ಆಸ್ತೊಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಣ ಂ ನಾಂವಾಂ ಸೊಮಾರಾ ಭಿತರ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ.

7) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸಾ.

8) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ:
ಫಾಲ್ಯಾಂ/ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30: ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಪ್ರಮಿಲಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ, ದಿವ್ಯಾ ಕಿರಣ್
ಎಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್.
” ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ ಯುಲಾಲಿಯಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ.
5.00: ಸಾಂ. ಅಂತೊನ್ ವಾಡೊ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನಾ ಮಚಾದೊಚ್ಯಾ ಘರಾ.

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.