11.03.2018 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat Mar 10, 7:06 am

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
11.03.2018 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿ
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ

3) ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ರೆತಿರ್ ವೇಳ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 6.30 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್. ಆಜ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾ 6.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾರ್ ರೆತಿರೆಚೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ನಾ. ಫಾಲ್ಯಾ 8.00 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್, 8.45 ವೊರಾರ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆತಿರೆಚೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವಾಂನಿಂ ಫಾಲ್ಯಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ಆಜ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಫಾಲ್ಯಾ 8.45 ವೊರಾರ್ ರೆತಿರೆಚಾ ಸೆರ್ಮಾವಾಂಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಕುಮ್ಸಾರಾಂ: ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವೊರಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ.

4) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8.00 ವೊರಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಂಚಿ ತಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

5) ಲೆಂಟೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪೆನಾಚೆ ಬೂಕ್ ವ ಪೆÇೈಶೆ ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಭಿತರ್ ಧಫ್ತಾರಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆ.

6) ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆ ಬೂಕ್ ಆಸಾತ್. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ವ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಿಂ ವ್ಹರ್ಚೆ. ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಘರ್ಚಾ ಪೆÇೀರ್ಟಿಕೊಂತ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಬೂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್.

7) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಕರುಣಾಲಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ 11.00 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

8) ವೈ.ಸಿ.ಯಸ್‍ಚಾ, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಭಿರ್, “ರಿಮೊಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಶನ್ ಫೆÇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್” ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ 12-03-2018 ಕ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀ ರು.50/- ಆಸ್ತೆಲೆ. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕುಟ್ಮಾ ಆಯೋಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಚೆ ವಿಶಿ ತುಂಮ್ಚೊ ಎನಿಮೇಟರ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಪಿಂಟೊನ್ ತುಂಮ್ಕಾ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆಪಾರ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲಾ.

9) ಹ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚಾ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಉಡುಪಿ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಹಾಣಿಂ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಕೊಣೆಂ ಪುರಾ ತುಮ್ಚಾ ಘರಾನಿಂ ಉದ್ಕಾ ಜಿರೊವ್ಣಿ ಯಾ ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ, ತಾಣಿಂ ತಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ದಫ್ತಾರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಅಯ್ತಾರಾ 18 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್ ಆಸ್ತೊಲೊ.

10) ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾವರ್ಸಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ:
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಿಟಾ ಲುವಿಸ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ರೋಯ್‍ಸ್ಟನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

11) ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸಾ.

12) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ:
ಫಾಲ್ಯಾಂ/ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30:  ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ ಮೊಂತು ಆನಿ ಜುಲಿಯಾನಾ ಡಿ’ಸೋಜಚ್ಯಾ ಘರಾ
ಸಾಂ. ಫ್ರಾ.ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಜೆಸಿಂತಾ ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಘರಾ.

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.