04.03.2018 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sun Mar 04, 4:59 am

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
04.03.2018 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ವೆಲಂಕಣ ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್

3) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ರೆತಿರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ . ವೇಳ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 6.30 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್. ರೆತಿರೆವೆಳಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

4) ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಮಿಟಿಂಗ್. ಆನಿ ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾರ್ ತಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

5)ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ,ಆನಿ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾನ್, ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಾ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಬøಹತ್ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮರಿಯಾ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಸ್ಲಿನ್ ಲುವಿಸಾಕ್( ವಿಶೇಷ್ ಸಾಮರ್ಥೆಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್) ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಧನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾನಿ ತಾಂಚಿ ನಾಂವಾ ಮರಿಟಾ ಲುವಿಸಾ ಕಡೆ ದಿಂವ್ಚಿಂ.

6) ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಮರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಶೆನೆಲ್ ಆ್ಯನ್ ಮಥಾಯಸಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಬ್ಲಾಂ. ತಾಕಾ ಅಭಿನಂದನ್.

7) ಮಾರ್ಚ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಕರುಣಾಲಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ 11.00 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

8) ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್.ಚೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೊಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್, ಆನಿ ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮಿಟಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್.

9) ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಆಯೋಗಾಚೆ ಪ್ರೇರಕಾಂಚೆ ಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಕಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮಿಟಿಂಗಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

10) ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ದಫ್ತಾರಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ.

11) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ:
ಫಾಲ್ಯಾಂ/ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30: ಮರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆನಿ ಜಾನೆಟ್ ಲುವಿಸಾಚಾ ಘರಾ
4.30: ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಘರಾ.

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.