25.02.2018 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat Feb 24, 5:35 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟ
25.02.2018 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
   ಸನ್ವಾರಾ  ಸಾಂಜೆರ್  4.30 ವೊರಾರ್  ತಿಸ್ರಿ ಒಡ್ದ್
 ಅಯ್ತಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ  6.00 ವೊರಾರ್  ಸಾಂ. ಅಂತೊನ್ ವಾಡೊ
     ”          ”   8.00 ವೊರಾರ್  ರೊಜಾರ್ ಮಾಂಯ್ ವಾಡೊ.
3) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್  8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಚುನಾವಣ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುನಾವಣಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.
4) ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚೆ ಚುನಾವಣ್ ಚಲೊಂವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ:
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಭಯ್ಣ್ ಟ್ರೀಜಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಭಯ್ಣ್ ರೀಟಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ಭಯ್ಣ್ ಜೆಸಿಂತಾ ನಜ್ರೆತ್
ಖಜನ್ದಾರ್ : ಭಾವ್ ಲುವಿಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ
5) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಹೊಲಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್  ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕೈಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್  ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಾಕ್ ಆನಿ ಬೊರ್ಯಾ ಮನಾಂಕ್,  ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ  ಥಾವ್ನ್ 9.30 ವೊರಾಚೆ ಮಿಸಾಂ ನಾಂತ್.
6) ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ಹ್ಯಾ ಪರಿ ಆಸಾತ್.
26-02-2018  ಸೊಮಾರಾ: ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ
    ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ
27-02-2018  ಮಂಗ್ಳಾರಾ: ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ
ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ
28-02-2018  ಬುದ್ವಾರಾ:  ವೆಲಂಕಣ  ವಾಡೊ
ಮರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ
7) ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 11.00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 7.00 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್. ವಿವರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ತುಂಮ್ಕಾಂ ದಿತೆಲೆ.
8) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 4 ತಾರಿಕೆರ್ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್.ಚೆ ಮೀಟಿಂಗ್.
9) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಾರ್ಚ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್  ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವೊರಾರ್,ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಬøಹತ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಧನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯೆ ಬೆಂದುರ್ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೇಸ್  ಸ್ಪೆಶಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದನಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾನಿ ತಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಮರಿಟಾ ಲುವಿಸಾ ಲಾಗಿಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ವಾಹನಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಗಾಲಾ.
10) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಭಾಗಚೆಂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಚೆಂ ಸಮಾವೇಶ್,  ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ತಾರಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 10.00 ವೊರಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಡಿಟೊರಿಯಂ, ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ, ಕುಂದಾಪುರ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.
11) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ/ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್:
 ಫಾಲ್ಯಾಂ/ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30: ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ ವಾಲ್ಟರ್,ನಿರ್ಮಲ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾಚ್ಯಾಘರಾ.ಖುರ್ಸಾವಾಟ್
   4.30: ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ವಾಡೊಲೀನಾ, ನತಾಲಿಯಾ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಘರಾ.
ನಿಟ್ಟೂರ್, ಜಮಾತ್
5.00: ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾವಾಡೊ ಜ್ಯುಲಿಯೆಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಟೊಚ್ಯಾ ಘರಾ.ಜಮಾತ್, ಖುರ್ಸಾವಾಟ್
5.00: ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ ಮೋಲಿ ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಘರಾ. ಜಮಾತ್, ಖುರ್ಸಾವಾಟ್
  5.00: ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊಫೆಲಿಕ್ಸ್,ಅಂಜೆಲಿನಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಚ್ಯಾ ಘರಾ
  5.30: ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ ಗುರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೆರಿ
  ಡಾಯಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾ. ಖುರ್ಸಾವಾಟ್
ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್  5.30: ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ವಾಡೊ ಜೋನ್ ಡೈಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಎಲ್.ವಿ.ಟಿ. ಖುರ್ಸಾವಾಟ್
ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್   5.30: ರೊಜಾರ್ ಮಾಂಯ್ ವಾಡೊ ಎಲ್ವೀರಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ. ಖುರ್ಸಾವಾಟ್
Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*
  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.