18.02.2018 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat Feb 17, 5:02 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ

18.02.2018 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
  ಸನ್ವಾರಾ  ಸಾಂಜೆರ್  4.30 ವೊರಾರ್  ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ  6.00 ವೊರಾರ್  ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ
     ”          ”   8.00 ವೊರಾರ್  ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ.
3) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 25 ತಾರಿಕೆರ್ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಚುನಾವಣ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುನಾವಣಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.
4) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ, ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ವೆಳಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.
5) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ದೊತೊರ್ನಿಚೊ ದೀಸ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಹೊಲಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾ ಇತ್ಯಾದಿ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ  ಥಾವ್ನ್ 9.30 ವೊರಾಚೆ ಮಿಸಾಂ ನಾಂತ್. ಆನಿ  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ 9.30 ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್‍ನಾಂ.
6) ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್-ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ : ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ಹ್ಯಾ ಪರಿ ಆಸಾತ್.
19-02-2018 ಸೊಮಾರಾ: ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ವಾಡೊ
    ಸಾಂ .ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ
20-02-2018 ಮಂಗ್ಳಾರಾ: ಸಾಂ. ಅಂತೊನ್ ವಾಡೊ
21-02-2018 ಬುದ್ವಾರಾ: ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ
ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ
22-02-2018 ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ: ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡೊ
ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ
7) ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 11.00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 7.00 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್. ವಿವರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ತುಂಮ್ಕಾಂ ದಿತೆಲೆ. ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ವೆಳಿಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ವ ಖಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ದವರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತರ್ ಆಮಿ ವಿಚಾರ್ನ್ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್.
8)ಆಮ್ಚಾ ವಾಡ್ಯಾನಿಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಕರ್ಚಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ. ದಯಾಕರುನ್ ಹಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಸವಯ್ ತುಂಮ್ಚಾ ವೆಳಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮುಂದರುಸ್ ವರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.
9) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ/ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್:
 ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್4.30: ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಆನಿ ರೊಕ್ ಡಿ’ಸೋಜಚ್ಯಾ ಘರಾ.
ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಆನಿ ಜಮಾತ್.
    4.30: ಸಾಂ. ಅಂತೊನಿ ವಾಡೊ ಐವನ್ ಆನಿ ಅನಿತ ಡಿ’ಸೋಜಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ.
ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಆನಿ ಜಮಾತ್.
    5.00: ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ ದೊರತಿ ಫೆÇ್ಲೀಸಿ ಲುವಿಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ.
    5.00:ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊಅವಿಟಸ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಘರಾ. ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್
    5.30:ವೆಲಂಕಣ  ವಾಡೊಡಯಾನಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ. ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್
ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್    5.30: ರೊಜಾರ್ ಮಾಂಯ್ ವಾಡೊ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಮಿನೇಜಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ. ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್
Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

 

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.