11.02.2018 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Mon Feb 12, 4:15 am

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
11.02.2018 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್.
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಂಯ್ ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ

3) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.

4) ಯೆಂವ್ಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುದ್ವಾರ್, ಸಾಕಾಳಿಂ 7.00 ವೊರಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30ವೊರಾರ್ ಮಿಸಾಂ ಅಸ್ತೆಲಿಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್/ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಿಸಾಚಾ 15 ಮಿನುಟಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್. ತಶೆಂಚ್ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಅಯ್ತಾರಾಯೀ ಮಿಸಾಚಾ 15 ಮಿನುಟಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವೊರಾರ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್, ಆರಾಧನ್ ಆನಿ ಮೀಸ್. ದೆಕುನ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆಚೆ ಆರಾಧನ್ ಆನಿ ಮೀಸ್ ನಾ ಸಾಕಾಳಿಂ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ಆನಿ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ ಮೀಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ.

5) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚೆಂ ಮಿಟಿಂಗ್.

6) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 9.30 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾರ್ ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ದಿಸಾಚೆ ಆಚರಣ್.

7) ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಟ್ರೈ ಸೆಂಟಿನರಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾಕಾಳಿಂ 9.00 ಥಾವ್ನ್ 1.00 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಆಯೋಗಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ 10 ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಚೊ ಭರ್ಫೂರ್ ಫಳ್ ಜೊಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

8) ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಬ್ರಮ್ 4.30ವೊರಾರ್ ಸುಧೀರ್ ಲುವಿಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸ್ತಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಗುರ್ಕಾರಾಚೆ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ.

9) ಸೊಮಾರಾ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.00 ವೊರಾರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮೀಸ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಆನಿ ಹಿಲ್ಡಾ ಮಿನೇಜಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

10) ರೊಜಾರಿಚೊ ಗಾಂಚ್, ವರ್ಸಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರೋಜರಿ ಕ್ವಿಜಾಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉಣೆಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾನಿಂಚ್ಚ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. 600 ವೊಯ್ರ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಸ್ಚಾ ಅಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಹಿ ಎಕ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಸಂಗತ್. ದೆಕುನ್ 100 ಜಣಾನಿಂ ತರೀ ರೊಜಾರಿ ಕ್ವಿಜಾಕ್ ಜಾಪಿ ದಫ್ತಾರಾಂತ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಲೇಖನಾ ಜಾಹಿರಾತಾಂ, ವರ್ದ್ಯೊ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಪಾವಾಜೆ.

11) ತಿಸ್ರಿ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚಾ ವೊಯ್ಲ್ಯಾ, ಕುಂಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಮೇ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಆಸಾ. ಕುಂಮ್ಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿ ತಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ದಫ್ತಾರಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ. ಎಪ್ರಿಲ್ 10 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಸುರು ಜಾತೆಲಿ.

12) ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಘರ್-ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ವ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

13) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ:
ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30: ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಅನ್ನಾ ಮರಿಯ ಡಿ’ಸೋಜಚ್ಯಾ ಘರಾ.

ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ ಎಡ್ವರ್ಡ್ , ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ.
ಮರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಸಲ್ದಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಘರಾ.

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.