21.01.2018 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Tue Jan 23, 11:10 am

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
21.01.2018 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿ
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ.ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ

3) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅತ್ತೂರ್ ಸಾಂ. ಲೊರೆಸಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

4)ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೇಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ. ನವೆಂಬ್ರಚಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ತಿಸ್ರಿ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕುಮ್ಗಾರ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 10ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

5) ಆಮ್ಚಾ ವೈ.ಸಿ.ಯಸ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ ತಾಂಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಲೇಖ್ ದಿಲಾ. ತಾಣ ಂ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲೆ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ಸ್ ರು. 21,250/- ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಸ್ಟಾಲಾಂತ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ ರು. 18,250/- ಒಟ್ಟುಕ್ ಖರ್ಚ್ ರು.20,710/- ಉರ್‍ಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ರು. 18,790/- ತಾಂತ್ಲೆ ರು. 10,000/- ತಾಣ ಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಾಕ್ ಆನಿ ಬರ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ಸರ್ವ್ ವೈ.ಸಿ.ಯಸ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ತಾಂಚಾ ಲೇಖ್-ಪಾಕಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲಾಂ.

6) ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಫೆಸ್ತಾದಿಸಾ ಆಂಗೊವ್ಣೆಚೆ ವಾತಿ ವಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ಲೇಕ್‍ಪಾಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲಾಂ. ಜಮೊ ರು.18350/- ಖರ್ಚ್ ರು.5280/- ಉರ್‍ಲ್ಲೆ ರು.13070/-

7) ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಕಾಮ್ ಭರಾನ್ ಚಲ್ತಾ. ಮಾರ್ಚ್ ಭಿತರ್ ಮುಗ್ಡೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಉದಾರ್ ಮನಾಚೆ ದಾನಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಧಫ್ತಾರಾಂತ್ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

8) ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಯ್ತಾರಾ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ದೆಕುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಬ್ರವರಿಚಾ ಪಯ್ಲಾ ಆಯ್ತಾರಾಯೀ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸಾ.

9) ರೊಜಾರಿಚೊ ಗಾಂಚ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂಕೊ, ಸೊಮಾರಾ 10.00 ವೊರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ದಫ್ತಾರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ವೊರ್ಚೆಂ.

10) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ವಾರಾಡೊ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗಾಚೆ ವಾರಾಡೊ ಸಹಮಿಲನ್ ಪೇತ್ರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 9.30 ವೊರಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ 2.00 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್. ವೆತೆಲ್ಯಾನಿಂ 9.00 ವೊರಾರ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಲಾಗಿಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸಾ.

11) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ:
ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30: ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ ರೋಶನ್ ಆನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪೌಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾ,
ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುಣ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
ಸಾಂ. ಅಂತೊನ್ ವಾಡೊ ರೀಟಾ ಲುವಿಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ
ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ ಲಿಯೋ ಕರ್ನೇಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಘರಾ

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.