14.01.2018 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat Jan 13, 4:36 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
14.01.2018 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ವೆಲಂಕಣ ವಾಡೊ

3) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸಾ.

4) ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸಾ.

5) ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೆ ವ್ಹೊಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್.

6) ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ತುಳು ನಾಟಕ್ “ ಎದುರು ಕೋಪ ” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದೊವೊರ್ಲಾ, ಹಾಚೆ ಟಿಕೆಟೆ ಘೆಂವ್ನ್ , ಅನಿ ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ತಾಂಕಾಂ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ ಕಾಮ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿನ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿನ್,ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆಂಚಾ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾನಿಂ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

7) ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚೆಂ ಮಿಟಿಂಗ್.

8) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಬೊರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಾಂಚೆ
ಸಹಮಿಲನ್ ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವೊರಾರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

9) ಯೆಂವ್ಚಾ ಅಯ್ತಾರಾ 21 ತಾರಿಕೆರ್, ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ವಾರಾಡೊ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗಾಚೆ ವಾರಾಡೊ ಸಹಮಿಲನ್ ಪೇತ್ರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 9.30 ವೊರಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ 2.00 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್. ತಾಕಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ವೆತೆಲ್ಯಾನಿಂ 9.00 ವೊರಾರ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಲಾಗಿಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ ವಾಹಾನಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ.

10) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ:
ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30:
ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ ಒಸ್ಟಿನ್ ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಸಾಲಿನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ

ಸಾಂ. ಫ್ರಾ. ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ ಸೋಫಿಯಾ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಘರಾ

ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೊ ಎಡ್ವಿನ್ ಆನಿ ಒಡ್ರಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಘರಾ

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.