07.01.2018 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Mon Jan 08, 11:51 am

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
07.01.2018 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಕ್ ರು. 21400/- ತೆ ಭಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ದಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

3) ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊನ್ಯಾಂಚೆ ಮೈಟ್ ಬೊಕ್ಸ್ ವ ಆಂಗವ್ಣೆಚೆಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರು. 5,800/- ಆನಿ ವಾಹಾನಾ ಬೆಂಜಾರ್ ಘರಾಂಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಇತ್ಯಾದಿವೆಳಿಂ ದಿಲ್ಲೆ ದಾನ್ ರು. 6,800/- ತೆ ಮೆಂಟೇನೆನ್ಸ್ ಒಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಎಕೌಂಟಾಕ್ ಗಾಲ್ಯಾತ್.

4) ಮೊಗಾಚಾನೊ, ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮುಡ್ದೊಮ್ ರು. 274452/- ಫೆಸ್ತಾವೆಳಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಖರ್ಚ್ ರು.272038/- ಉರಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ರು.2414/- ತಶೆಂಚ್ ಬೆಸ್ಪಾವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಭೆಟವ್ಣೆಂ ಕಾಣ ಕ್ ರು. 19630/-, ಫೆಸ್ತಾವೆಳಿಂ ಆಂಗೊವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ದಾನ್ ರು.12410/- ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಅಂಗ್ಡಿಗಾರಾಂಚಾ ಗ್ರೌಂಡಾಚೆ ಭಾಡೆಂ ರು.31370/-
ಬಾಳ್ಕಾಚಾ ಉಮ್ಯಾಚೆ ರು21400/- ಅನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇಕ್ ಒಕ್ಸನಾಚೆ ರು.38000/- ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ರು 124526/- ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಎಕೌಂಟಾಕ್ ಗಾಲ್ಯಾತ್. ಹಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ನೊಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲಾ. ಆನಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಬಿಲ್ಲಾಂ ಲೇಖ್ ಪಾಕ್ ಧಫ್ತಾರಾಂತ್ ಆಸಾ. ಕೊಣೆಂಯೀ ಪಳೆವ್ಯೆತ್.

5) ಫೆಸ್ತ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭರ್ಫೂರ್ ಸಹಾಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಆನಿ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚಾ ಸಸಾಯೆನ್ ದೇವ್ ತುಂಮ್ಕಾ ಭರ್ಫೂರ್ ಕುರ್ಪೆದೆಣ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ಆಶೀರ್ವಾದಾನಿಂ ಭರುಂ.

6) ನೊವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಕೇಕ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಸಾಂ. ಮಿಲಗ್ರಿಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊ-ಅಪರೇಟಿವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾರ್‍ವಾರ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ತಾಂಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

7) ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ 9.30 ವೊರಾರ್ ಮೀಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ದೊತೊರ್ನಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

8) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಸಾಕಾಳಿಂ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೆಂ ಮಿಟಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

9) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್.
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾ. ಅಸಿಸಿ ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ

10)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚೆಂ ಮಿಟಿಂಗ್.

11) ಯೆಂವ್ಚಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.00 ವೊರಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಮಿಟಿಂಗ್.

12) ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್, ಆನಿ ಸ್ವಹಾಯ್ ಸಂಘಾಚೆಂ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಮಿಟಿಂಗ್ .

13) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ:
ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.00: ಮರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ ರಫಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಘರಾ,
ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ

4.30 ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಘರಾ

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.