31.12.2017 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sun Dec 31, 3:48 am

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
31.12.2017 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ನಾತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಭೆಟವ್ಣೆಂ ಕಾಣ ಕ್ ರು. 47176/-
ಹೆ ಪೆÇೈಶೆ ಭಿಸ್ಪಾಚಾ ಘರಾ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

3) ಬಾಳ್ಕಾಚಾ ಉಮ್ಯಾವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ರು. 20,702/- ಹೆ ಪೆÇೈಶೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್

4) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಐ. ಸಿ ವೈ.ಎಮ್
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾ. ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ಮರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ

3) ಫಾಲ್ಯಾ ಕೊಂಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್, ಸಾಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾ ನಾಂತ್. ಫಾಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.00 ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್, ವರ್ಸಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ದೀಸ್ ದೆಕುನ್ 7.00 ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆರಾಧಾನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್, ಸಮರ್ಪಣಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ನ್ ದೆವಾಚಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿಂ.

4) ಮೊಗಾಚಾನೊಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ವೊರಾರ್ ಬಂಟಿಂಗ್ಸಾಂ ಗಾಲುಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ದೆಕುನ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಹಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆವ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಬಂಟಿಂಗ್ಸಾಂ ಗಾಲುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ವೊರಾರ್ ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸಾ.

5)ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಚೆ ಸಾಂದೆ ಆಂಗೊವ್ಣೆಚಾ ವಾತಿಚೆಂ ಸ್ಟಾಲ್ ದವರ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಫೆಸ್ತಾವೆಳಿಂ ತಾಂಚೆ
ಥಾಂವ್ನ್‍ಚ್ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣ ಂ ಕರ್ಚಾ ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ತಾಂಕಾ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ್ ದಿಯಾ.

6) ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಗ್ರೌಂಡಾರ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಗಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಲ್ಯಾ 9.30 ವೊರಾರ್ ಜಗೊ ಮಾರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಲೆ. ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಾಣ ಂ ಒಕ್ಶ್ಯಾನಾರ್ ಜಾಗೊ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ಚೊ. ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್‍ಕ್ ದಿಲ್ಯಾ.

7) ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ರಾವೊನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸಾಕ್ ರು 75000/- ಆನಿ ಫುಲಾಂ, ಕೇಕ್ ಕಾಫಿ,ಗರ್ದಾನಾ ಗೊಟೊ, ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಆಶೆಂ ರು. 1,15,000/- ಖರ್ಚಾಕ್ ದಿಲಾ. ತಾಂಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನಾಚಿ ವಾತ್ ದೀಮ್ವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ಮಾನಾಚಿ ವಾತ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್‍ಗಾರಾನಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಶಿವಾಯ್ ಪದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ನ್ಹಂಯ್.

8) ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ ನವ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿ ಆಶೀರ್ವಚನ್.

9) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೆಂ ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

10) ಗರ್ದಾನಾಂಚೊ ಗೊಟೊ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ನೊಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಗಾಲಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಹೆನ್ಸಿಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಕ್ಲೇಟನ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ರಾಯನ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ ಆನಿಂ ಭುಜಾವಣೆಚಿಂ ಇನಾಮಾ: ಅನುಷಾ ಫುರ್ಟಾಡೊ, ರಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಅನ್ಸಿಟಾ ,ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇನಾಮ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಉರಲ್ಲ್ಯಾ 31 ಜಣಾನಿಂ ಇನಾಮಾಂ ದಫ್ತಾರಾ ಥಾಂವ್ನ್ ವೊರ್ಚಿಂ.

11) ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಚಿಂ , ಜನವರಿ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30ವೊರಾರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಿ ಇಮಾಜ್ ದಿವ್ಯಕಿರಣ್ ಎಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೊರುಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲಿ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ನೊವೆನ್ ಸುರು ಜಾತೆಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

12) 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್, ಆನಿ ಸ್ವಹಾಯ್ ಸಂಘಾಚೆಂ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸಾ.

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.