24.12.2017 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Wed Dec 27, 3:55 am

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
24.12.2017 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ವಾಡೊ-ಫೆಸ್ತ್

3) *ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾಂ ನಾಂತ್. ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 5.00 ವೊರಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್, ಆರಾಧಾನ್, ಪುರ್ಶಾಂವ್, ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆನಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ 8.00 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಮುಗ್ದಾತಾ ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನ ಯೆಂವ್ಚೆ*.

4) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 9.30 ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 10.00 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಂತ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ಸೊಡಾಲಿಟಿಚೆ ಮಿಟಿಂಗ್, ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ.

5) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಜೆಜುಚಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್, 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ನತಾಲಾಂಚಿ ಗಿತಾಂ/ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಆನಿ 7.00 ವೊರಾರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಬಲಿದಾನ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ಶೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸರ್ವಾನಿಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

6) ಸೊಮಾರಾ 25 ತಾರಿಕೆರ್ 8.00 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಎಕಚ್ಚ್ ಮೀಸ್. ಸೊಮಾರಾ ಗರ್ದಾನಾಗೊಟ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ನಾಂವಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಘರಾ, ಗರ್ದಾನಾಗೊಟ್ಯಾಚೊ ವರವ್ಣಿಂ ಕರುಂಕ್ ಯೆತೆಲೆ.

7) ಸೊಮಾರಾ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಫ್ತಾರಾಕ್ ರಜಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.

8) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಅಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಘರಾ ಕೆಲ್ಲೊ ರುಚಿಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ದೊವೊರ್ತಾಲಿ. ತೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಹಾಕಾರ್ ದಿಂವೊ.್ಚ

9) ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾಕ್ ವರ್ಗಣ ಂ ನವೀಕರಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಅಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕರ್ಯೆತಾ.

10) ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಫುಲಾಂ ದಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಫುಲಾಂಚೊ ಐವಜ್ ದಫ್ತಾರಾಂತ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೊ..
Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.