10.12.2017 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat Dec 09, 5:35 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
10.12.2017 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ತಿಸ್ರಿ ಒಡ್ದ್
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ

3) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ.

4) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 2.30 ವೊರಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘನಿಂ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ “ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ” ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

5) ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಆನಿ 17 ಸನ್ವಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಅಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಘರಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ದೊವೊರ್ತಾಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವೊ.್ಚ

6) ಉಜ್ವಾಡ್ ವರ್ಗಣ ನವೀಕರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಅಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಕರ್ತಾಲಿಂ.

7) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಮಿಟಿಂಗ್ ಅಯ್ತರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ.

8) ಸಬಾರಾನಿಂ ಅನ್ವಾಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲಾ. ಉರಲ್ಲ್ಯಾನಿ ಹ್ಯಾ ಮೊಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕೇರಿ ಭಿತರ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆ.

9) ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ನಾಂ ದೆಕುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹರ್ಯೇಕಾ ಫಿರ್ಗಜ್
ಕುಟ್ಮಾಚಾನಿಂ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾಕಡೆ ಹ್ಯಾ ಮೊನ್ಯಾಚ್ಯಾ 25 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ವಂತಿಗೆ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಸಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಆಮ್ಚಾ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ “ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಕುಟ್ಮಾಂ ಪೆÇೀಷಿತ್ ಕರ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಷಯ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹಾಕಾ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದೆವಾಚೆ ಉತಾರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂನಿ ಕಾರ್ಡಾಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

10) ಪದವೀಧರ್ ನೊಂದಣ ಕರುಂಕ್ ಭಾಕಿ ಆಸಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ತಾರಿಕೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ತುಂಮ್ಕಾಂ ಫೆÇರ್ಮಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಆನಿ ಅಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ. ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ದೊನ್ಪಾರಾ 4.00 ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿಂ ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಫೆÇರ್ಮಾ ಪಾಟಿಂ ಘೆತಾಲಿಂ.

11) ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಕಾರಿಜ್ಮಾತಿಕ್ ಸೆವಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಚೇರ್‍ಮ್ಯಾನ್ ಚಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಮಚಾದೊ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಗ್ತಾಂವ್

12) ಅಮ್ಚಾ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜಾಂತ್, ಅಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಫುಲ್ಕೇರಿಯಾ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂತಿಯಾ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾಕ್ ಭುಜಾವಣೆಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಬ್ಲಾಂ, ತಾಂಕಾ ಅಭಿನಂದನ್.

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.