08.10.2017 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Mon Oct 09, 11:14 am

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
08.10.2017 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿ
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ಮರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ವಾಡೊ(ಫೆಸ್ತ್)

3) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್ ಸರ್ವಾನಿಂ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ.
4) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ. ಸರ್ವಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಚಾಂವ್ಚೆಂ.

5) ಆಟ್ವಿ, ನೊವಿ ಆನಿ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ನಾಂವಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ ಬಿತರ್ ದಿಂವ್ಚಿ. ಕ್ಯಾಂಪಾಕ್ ವೆಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್, ಪೆನ್ ಆನಿ ಬೈಬಲ್ ಹಾಡ್ನ್ 9ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ಬಾಪ್ ಕ್ಲ್ಯಾನಿ ಥಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ.

6) ಆಜ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಂಯ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ತಾಂಕಾಂ ಬೊರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

7) ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ವೇಳ್ ಸಾಕಾಳಿಂ 9.30 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾ.

8) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ನಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ 9.30 ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾಂ.

9) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್. ದೊನ್ಪಾರಾಂ 2.00 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್, ಆನಿ 3.00 ವೊರಾರ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಲ್ಹಾನಾಂಕ್. ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ 7.00 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

10) ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ ಸಾಕಾಳಿಂ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಹನಾ ಬೆಂಜಾರಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ವಾಹನಾಂ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಗ್ರೌಂಡಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್.ನ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಗಾಲ್ಚಿ.
11) ಮುಲ್ಕಿ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ರೆತಿರ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಅಕ್ತೋಬರಾಚಾ 15 ಥಾವ್ನ್ 20 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

12) ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಹಂತಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಗಾಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಂವಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮೊನ್ ಆಸಾ ತಾಣಿಂ ಸರ್ವಾನಿಂ ಸೊಮಾರಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30ವೊರಾರ್ ಒಡಿಷನಾಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

13) ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾರ್ ಯೆತಾ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.
Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.