01.10.2017 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat Sep 30, 5:12 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
01.10.2017 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಂಯ್ ವಾಡೊ(ಫೆಸ್ತ್)

3) ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಪಾತ್ರೊನ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ತಿಕಾ ಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಕಾಳಿಂ 10:30 ವೊರಾರ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್, ಮೀಸ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ವಿಗಾರ್‍ವಾರ್ ಬೊ|ಮಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬಿ. ಲೋಬೋ ಬಾಪ್ ಭೆಟಯ್ತಲೆ. ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಶ್ರೀ ಹ್ಯುಬರ್ಟ್ ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ಕುಟಾಂಬ್, ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ. ಸರ್ವಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಯೇಂವ್ನ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಕ್ ತಿಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಕಾಳಿಂ 6:45ಚೆಂ ಮೀಸ್ ಆಸ್ಚೆನಾಂ.

4) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೀತ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

5) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ. ವೆಳಾರ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಹಾಜರ್ ಚಾಂವ್ಚೆಂ.

6) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚೆ ತಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ , ತಾಂಕಾ ಬೊರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

7) ಆತಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ಸ್ವಸಹಾಯಾಚೆಂ ಮಿಟಿಂಗ್.

8) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್.

9) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ
ಮಿಟಿಂಗಾಕ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ.

10) ಯೆಂವ್ಚಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 11 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ 14 ತಾರಿಕೆ ಬಿತರ್ ಆಮ್ಚಾ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಆಟ್ವಿ, ನೊವಿ ಆನಿ ದಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರಾಂತ್ ಶಿಭಿರಾಂ ಆಸಾತ್. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ ಶಿಭಿರಾಕ್ ನಾಂವಾಂ ಆನಿ ಪೈಶೆ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಭಿತರ್ ಬಾಪ್ ಕ್ಲ್ಯಾನಿ ಕಡೆ ದಿಂವ್ಚೆ. ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 2 ದೀಸ್ ರು. 200/-, ನೊವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾಂಕ್ 3 ದೀಸ್ ರು. 300/-, ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 4 ದೀಸ್ ರು.400/-. ಹಿಂ ಶಿಭಿರಾಂ ಖಡ್ಡಾಯೆಚಿಂ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ.

11) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್. ದೊನ್ಪಾರಾಂ 2.00 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್, ಆನಿ 3.00 ವೊರಾರ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಲ್ಹಾನಾಂಕ್. ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ 7.00 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೊ.
12) ಸೆಪ್ಟ್‍ಂಬರ್ ಮೊಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಮೈಟ್ ಬೊಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರು. 2,838/- ಆನಿ ಘರಾಂಚೆ ಆಶೀರ್ವಚನ್, ವೊಲಾಂ, ವಾಹಾನಾಂ ಬೆಂಜಾರಾಂ ಇತ್ಯಾದಿವೆಳಿಂ ದಿಲ್ಲೆ ದಾನ್ ರು. 3,500/-. ತೆ ಮೆಂಟೇನೆನ್ಸ್ ಒಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಎಕೌಂಟಾಕ್ ಗಾಲ್ಯಾತ್.

13) ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್., ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಪುರ್ ಆನಿ ಮಣ ಪಾಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ “Walkathon 2017” (“ಆರೋಗ್ಯದಡೆ ನಡೆ”) ಒಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಸರ್ವಾಂನಿಂ ಸಕಾಳಿಂ 5.30 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಹಾಂತುನ್ ಭಾಗ್ ಘೇಜೈ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಂತಿ.

14) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಹನಾ ಬೆಂಜಾರಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ವಾಹನಾಂ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಗ್ರೌಂಡಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್.ನ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಗಾಲ್ಚಿ.

15) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ :
ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30: ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡೊ ಮೇರಿ ಡೆಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ.
ಮರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿವಾಡೊ ಹೆಲೆನ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ಘರಾ. ಇಡೆನ್ ಹೆರಿಟೆಜ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಂ. 504.
5.00: ವೆಲಂಕಣ ವಾಡೊ ಫೆಲ್ಸಿ ಐವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ. ಎಕ್ತಾ ಹೈಟ್ಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಂ.202, ದುಸ್ರ್ಯಾಮಾಳಿಯೆರ್. ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುಣ ಂ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
16)ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ, ಪಾಂಬೂರ್ ಮಾನಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾತ್. ಕೊಣಾಂಕೀ ಯೇವ್ಕ್ ಮೋನ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊನ್ಪಾರಾ 2 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಕಡೆ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

 

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.