24.09.2017 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat Sep 23, 5:17 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
24.09.2017 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್.
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದ್ (ಫೆಸ್ತ್)

3) ಯೆಂವ್ಚಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚಾ ತಾರಿಕೆಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ನೊವೆನಾಂ ಸಾದಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಜಾತಾತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ನೊವೆನಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹಿನೊ ರೊಜಾರಿ ಮಾಯೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲಾ, ದೆಕುನ್ ಅಕ್ಟೋಬರಾಂತ್ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ರೊಜಾರಿಚೊ ತೇರ್ಸ್ ಆಸ್ತಲೊ.

4) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದ್‍ಚೆ ತಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತತ್.

5) ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ 4.30 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ಸ್ವಸಹಾಯಾಚೆಂ ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

6) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳಾನಾತಲ್ಲಿಂ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಿಂ ಆನಿ ತಾಚಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

7) ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್/ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ತೋಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಯ್ತಾರಾ.

8) ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಲಿಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೊವಿಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆಂಡ್ರಾ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಕಾ ಉಲ್ಲಸಿತಾಂವ್ ಆನಿ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಕ್ ತುಂಮ್ಚೊ ಸಹಾಕಾರ್ ಅಶೆತಾಂವ್.

9) ಯೆಂವ್ಚಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 11 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ 14 ತಾರಿಕೆ ಬಿತರ್ ಆಮ್ಚಾ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಆಟ್ವಿ, ನೊವಿ ಆನಿ ದಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರಾಂತ್ ಶಿಭಿರಾಂ ಆಸಾತ್. ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 2 ದೀಸ್, ನೊವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾಂಕ್ 3 ದೀಸ್, ಧಾವ್ಯಾ
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 4 ದೀಸ್. ಹಿಂ ಶಿಭಿರಾಂ ಖಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲ್ಯಾಂತ್.

10) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂ.ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ತಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
11) ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್’ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯೆ ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ 9.30 ವರಾರ್ ಶಿರ್ವ ಸಾವುದ್ ಮಾಯೆಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ಆಸಾ.
12) ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
13) ನೀತ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಆಯೋಗಾಚಿ ಜಮಾತ್, 26ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30ವೊರಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

14) ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಖೆಳ್ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಅಕ್ಟೋಬರಾಚಾ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 2.00 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 7.00 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್

15) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ :

ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30: ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಆನಿ ಹೆಲೆನ್ ಸಲ್ದಾನಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ.
ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ ತೋಮಸ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಘರಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುಣ ಂ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.
ಸಾಂ. ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ಲೋನಾ ವಾಜ್, ವಿನಾಯಕ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ‘ಎ’ವಿಂಗ್
ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಂ. 104, ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುಣ ಂ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

5.00: ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಆನಿ ಸೆಲ್ಮಾ ಫುರ್ಟಾಡೊಚ್ಯಾ ಘರಾ
ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ಆಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಆನಿ ಜಾನೆಟ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ.
ಸಾಂ.ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆನಿ ಜುಡಿ ಡಿ’ಸೋಜಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಹರ್ಯೆಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುಣ ಂ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.
ಸಾಂ. ಅಂತೊನ್ ವಾಡೊ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿ’ಸೋಜಚ್ಯಾ ಘರಾ

 

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.