17.09.2017 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat Sep 16, 4:56 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
17.09.2017 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಐ. ಸಿ. ವೈ. ಎಮ್.
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಅಂತೊನ್ ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ (ಫೆಸ್ತ್)
4) ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್/ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ತೋಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಯ್ತಾರಾ.

5) ನವೆಂಬ್ರಾಚಾ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆರ್, ದೊತೊರ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಚವ್ತ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್. ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ 23ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಧಫ್ತಾರಾಂತ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ. ಅಕ್ತೋಬರಾಚಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 8 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಸರ್ವ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಕುಮ್ಗಾರಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಾಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ, ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮಿಟಿಂಗಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

6) ಯೆಂವ್ಚಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 11 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ 14 ತಾರಿಕೆ ಬಿತರ್ ಆಮ್ಚಾ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಆಟ್ವಿ, ನೊವಿ ಆನಿ ದಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರಾಂತ್ ಶಿಭಿರಾಂ ಆಸಾತ್. ಆಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 2 ದೀಸ್, ನೊವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾಂಕ್ 3 ದೀಸ್, ಧಾವ್ಯಾ
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 4 ದೀಸ್. ಹಿಂ ಶಿಭಿರಾಂ ಖಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲ್ಯಾಂತ್.

7) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂ.ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ತಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್.

8) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಕಾಳಿಂಚಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾರ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್, ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುಂಚೆ ಕಾರ್ಯೆ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಕಾಲೆಜಿಂತ್, ವೃತ್ತಿಪರ್ ಆನಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ. ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಆನಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

9) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಮ್ಚಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್‍ಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಹಾಕಾರಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟ್. ವೇಳ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 2.00 ವೊರಾರ್ ಪಾಂಚ್ವಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾತಾ. 3.00 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಕ್.ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ 7.00 ವೊರಾರ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಫಿರ್ಗಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಕಾರ್ಯ್ಕ್ರಮ್ ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ್ ದೀವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.
10) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಯ್ತರಾ ದು:ಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣ ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್.

11) ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್’ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯೆ ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 9.30 ವರಾರ್ ಶಿರ್ವ ಸಾವುದ್ ಮಾಯೆಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೆÇವ್ಣೆಂ ಆಸಾ.
12) ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ 23ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30ವೊರಾರ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

13) ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂಚಾ ಆದೇಶಾ ಪರ್ಮಾಣೆ, ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾ ಎಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ಪುಣ ೀ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ದೆಕುನ್ ತುಂಮ್ಚಾ ಘರಾ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಿಂ ಸಾಂದೊ ಜಾಂವ್ನ್ ಸಹಕರ್ಸುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

 

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.