03.09.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat Sep 02, 5:54 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
03.09.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಂಯ್ ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ವೆಲಂಕಣ ವಾಡೊ

3) 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಕ್ ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್ತೊಲೊ.

4) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚೆ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ.

5) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಶನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, 2.00 ವರಾರ್ ಮೆಲೇನಿಯಂ ಹೊಲಾಂತ್. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ತಾಂಚೆ ರಗತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ರಾತಿ ಅಮಾಲ್ ಸೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಂತಿ.

6) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ 9.00 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 4.00 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಂತ್ “ಯುವ ಸಮಾಗಮ್”. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

7) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

8) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

9) ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ದೊನ್ಪಾರಾ 2.30 ವೊರಾರ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

10) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಚೆ ಸಾಂದೆ, ತಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆ ಸಂದರ್ಭಿ ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಚೆ ಸಾಂದೆ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಹಕರ್ಸುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

11) ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮಿಸಾಚೊ ವೇಳ್ : 7.30 ವೊರಾರ್ ಕಣ ್ಸ ಬೆಂಜಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸ್. 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಣ ್ಸ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಗುರ್ಕಾರಾಂನಿಣ್ ಸಹಾಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂನಿ ವೆಳಾರ್ ಕಣ ್ಸ ಹಾಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

12) ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾನಿಂ ಕಾಣ ಕೊ ವಸ್ತು ವೊರುಂಕ್, 5 ತಾರಿಕೆ ಬಿತರ್ ದಫ್ತಾರಾಕ್ ಯೇಂವ್ನ್ ನಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ
ಸಾಕಾಳಿಂ 10.00 ವೊರಾರ್ ಯೇಂವ್ನ್ ಸ್ವೀಕರ್ಸಿಜೈ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಂತಿ.
13) ‘ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ರುಚಿಕ್ ರಾಂದ್ಪಾಚೊ ಶೋ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಟಿ.ವಿ.ರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಅಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್ ಆಸ್ತೊಲೊ.
14) ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ಲಾ, ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಪಳೆಯಾ. ಹಾಚಿ ಇನಾಮಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂಚ್ಯಾ ಇನಾಮ ಸಂಗಿಂ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

15)ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ 4.30 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಸಂಘಚೆಂ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

16)ಅಗೋಸ್ತ್ ಮೊಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಮೈಟ್ ಬೊಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರು. 3,288/- ಆನಿ ಘರಾಂಚೆ ಆಶೀರ್ವಚನ್, ವೊಲಾಂ, ವಾಹಾನಾಂ ಬೆಂಜಾರಾಂ ಇತ್ಯಾದಿವೆಳಿಂ ದಿಲ್ಲೆ ದಾನ್ ರು. 2,500/-. ತೆ ಮೆಂಟೇನೆನ್ಸ್ ಒಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಎಕೌಂಟಾಕ್ ಗಾಲ್ಯಾತ್.

17) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ :

ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30: ರೊಜಾರ್ ಮಾಂಯ್ ವಾಡೊ ವಿಲಿಯಂ ಆನಿ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಬಾರ್ನೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ.

 

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.