27.08.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sun Aug 27, 5:29 am

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
27.08.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ಮರಿಯ ಗೋರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ವಾಡೊ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ

3) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಚೆ ಸಾಂದೆ, ತಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆ ಸಂದರ್ಭಿ ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಚೆ ಸಾಂದೆ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಹಕರ್ಸುಂಕ್ ವಿನಂತಿ.

4) ಯೆಂವ್ಚಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರಾ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆರಾಧಾನ್ ಆನಿ ಮೀಸ್. ದೆಕುಸ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆರಾಧಾನ್ ಆನಿ ಮೀಸ್ ನಾಂ.

5) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 9.00 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 4.00 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಂತ್ “ಯುವ ಸಮಾಗಮ್”. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ. ಖರ್ಚಾ ಬಾಬ್ತಿ ರು. 150/- ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಯೆತೆಲ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಐ. ಸಿ. ವೈ. ಎಮ್. ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಕಡೆ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಭಿತರ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ.

6) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

7 ) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

8) ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾ 2.30 ವೊರಾರ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.
9) ನೊವೆನಾಚ್ಯಾ ದೇವ್‍ಸ್ತುತಿಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ. ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂನಿಂ ಪಳೆಂವ್ನ್ ಫಾವೊತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚಿ. ನೊವೆನಾ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ 200 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ.
10) ಸೊಮಾರಾ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ದಿಯೆಸೆಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಆಂಮಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚೆನಾಂವ್.
11) ‘ಸುಪಥ’ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಜಾಮ್ 2017 ಹ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಭಾಗ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ್ವ್ ತಯಾರಾಯ್ ಖಾತಿರ್ ತರ್ಭೆತಿ ಜಮಾತ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 02, ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 2.00 ವೊರಾರ್, ಉಡುಪಿ ಯುವದಫ್ತಾರಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.
12) ಫಾಲ್ಯಾಂ/ ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ 9.00 ವೊರಾರ್ ಆಂಮ್ಚೆ ಯುವಜಣ್, ಕಟ್ಪಾಡಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಗಾದ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್
13) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8.00 ವೊರಾಂಚೆ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

14) ಕೊಯರ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವೊರಾರ್. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
15) ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕುಂಮ್ಗಾರ್: ವೇಳ್ ಸಕಾಳಿಂ 7.30ವರಾರ್:

ಅ) ಬುದ್ವಾರಾ: 30-08-17: ಬಾಳಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ
ವೆಲಂಕಣ ವಾಡೊ
ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ
ಸಾಂ. ಅಂತೊನಿ ವಾಡೊ
ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ
ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ

ಆ) ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ: 31-08-17: ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ
ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ
ಸಾಂ.ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿ ವಾಡೊ
ಸಾಂ .ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ

ಇ) ಸುಕ್ರಾರಾ: 01-09-17: ಮರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ

16) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ :

ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30: ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ ಬ್ರಿಜಿತ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಘರಾ

5.00: ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ ವಿಕ್ಟರ್ ಆನಿ ವೆರೋನಿಕಾ ಮಚಾದೊಚ್ಯಾ ಘರಾ
ವೆಲಂಕಣ ವಾಡೊ ಬೆನ್ನಿ ನಾಯ್ಡು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಎ1-102, ಸ್ಪಂದನಾ ಎಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ ಟೀನಾ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ
ಸಾಂ. ಅಂತೊನ್ ವಾಡೊ ಐರಿನ್ ಆನಿ ಬ್ಲೇಸಿಯಸ್ ಲುವಿಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ

17) 30 ತಾರಿಕ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾ0iÀiï ಜಾವ್ನ್ ನೊವೆನ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಸಾಕಾಳಿಂಚಾ
ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಕ್ ಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ನೊವೆನ್ ತಶೆಂಚ್ ಫುಲಾಂ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ನೊವೆನಾಂ ದಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ :
30.08.2017
ಸಾಂ. ಆಂತೊನ್ ವಾಡೊ
31.08.2017
ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ
01.09.2017
ವೆಲಂಕಣ ವಾಡೊ ಆನಿ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ
02.09.2017
ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು
03.09.2017
ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾವಾಡೊ ಆನಿ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿ ವಾಡೊ
04.09.2017
ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ
05.09.2017
ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ ಆನಿ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ
06.09.2017
ಮರಿಯ ಗೊರಟ್ಟಿ ವಾಡೊ
07.09.2017
ರೊಜಾರ್ ಮಾಂ0iÀiï ವಾಡೊ ಆನಿ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ
ವಿ.ಸೂ. 1. ನೊವೆನಾಂ ವೆಳಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ನೊವೆನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್
ಭೆಟಯಿಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಂ0iÀiï ಕರ್ನ್ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಚಿಂ ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚಿ.
2. ನೊವೆನಾಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ.
3. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಪ0iÉ್ಲುಂಚ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ.
4. ನೊವೆನಾಂಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣ ಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ.
ಆನಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ನೊವೆನಾಕ್ 0iÉುಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ.
ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಕ್ ನೊಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ. ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್
ಮೆಳ್ಚೆಂ. ನೊವೆನಾಂ ದಿಸಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಕ್ ಆಮಿಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ
ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

 

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.