20.08.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat Aug 19, 4:43 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
20.08.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

3) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್.
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಆವೊಯೊ

4) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 9.00 ವೊರಾರ್ ಆಂಮ್ಚೆ ಯುವಜಣ್, ಕಟ್ಪಾಡಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಗಾದ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

5) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಆವೊಯಾಂಚಿ, ತಾಂಚೆ ಪಾತ್ರೊನಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್.

6). ಫಾಲ್ಯಾಂ/ ಆಜ್ ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚಿ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರೊನಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್.

7) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 4.00 ವೊರಾರ್ ಯುವ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ, ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.
8) ಭುರ್ಗ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ.
ವೇಳ್: ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ 3.00 ವೊರಾರ್.
ಪಂಗಡ್:

A)LKG – FIRST STD,  B) SECOND  STD – FORTH STD,  C) FIFTH STD – SEVENTH STD, D)  EIGHTH STD – TENTH STD

ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ನೊಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

9) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ :

ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30: ಸಾಂ.ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ ವಿಲಿಯಂ ಆನಿ ಗ್ರೇಸಿ ಮಿರಾಂದಾಚ್ಯಾ ಘರಾ

ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ ಗ್ರೇಸಿ ಆನಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಒಲಿವೆರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ,
ಅಸ್ವತ್ತಕಟ್ಟೆ.
5.00: ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ ಕ್ಲ್ಯಾರಾ ಆನಿ ಆಂಟೊನಿ ರೆಬೆಲ್ಲೊಚ್ಯಾ ಘರಾ,
‘ದಿವ್ಯಾ ಕಿರಣ್’ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಂತ್

 

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.