13.08.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat Aug 12, 5:24 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
13.08.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ದೊನ್ಪರಾ 2.30 ಥಾಂವ್ನ್ 5.00 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಪ್ರೇರಕಾಂಚೆಂ ಸಮಾವೇಶ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಥೆದ್ರಲಾಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್. ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಕಾಂನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

3) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿ
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ

4) ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್, ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆಯೋಗ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ 18-08-2017 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನ್ಪರಾ 1.30 ಥಾವ್ನ್ 3.30 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. (ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಸೊವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಟ್ವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್)

5) ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ 8.00ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗಾಚೆಂ ಮಿಟಿಂಗ್, ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.Œ

6) ಅಸುಸ್ಸಾಂವ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ್ ಮಿಸಾಂ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6.30 ವೊರಾರ್ ಆನಿ 7.45 ವೊರಾರ್, ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲೊಂವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಸಮಿತಿ. ಹೆಂ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೆ ಮೀಸ್ ದೆಕುನ್ ಸರ್ವಾಂನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮೀಸ್ ಭೆಟಂವ್ಚೆ.
ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 9.00 ವೊರಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಾರುನ್ ಗೌರವ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ಅಗೋಸ್ತ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಲ್ತಾರಿಕ್ ಫುಲಾಂ ದಿಂವ್ಚಿ ದಾನಿಂ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತಾಣ ಂ ಸೊಮಾರಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್ 10 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ.

7) ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಕ್ವಾಯರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಾಕ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.00 ವೊರಾರ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

8) ಯೆಂವ್ಚಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್.

9) ಭುರ್ಗ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ.
ವೇಳ್: ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 3.00 ವೊರಾರ್.
ಪಂಗಡ್:A)LKG – FIRST STD, B) SECOND STD – FORTH STD, C) FIFTH STD – SEVENTH STD, D) EIGHTH STD – TENTH STD
ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ನೊಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

10)ಯೆಂವ್ಚಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.00 ವೊರಾರ್ ರೊಜಾರಿಚೊ ಗಾಂಚ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

11) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ :

ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30: ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ಜೇನ್ ಡಿ’ಸೋಜಚ್ಯಾ ಘರಾ
ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ ರಿಚ್ಚಾರ್ಡ್ ಆನಿ ಎವ್ಲಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊಚ್ಯಾ ಘರಾ

12) ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ಆವೊಯ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಲ್ಲಾ ಬಾರ್ನೆಸ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ, ತಿಚಿ ಮೊರ್ನಾಚಿ ರೀತ್ ಅಯ್ತಾರಾ 13.08.2017, ಸಾಂಜೆರ್ 4.00ವೊರಾರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ’ಪಾವ್ಲ್ ಇಗರ್ಜ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಘರಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಹೊಕ್ ಥಾವ್ನ್ 3.00 ವೊರಾರ್ ಕಾಡುಂಕ್.

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.