06.08.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat Aug 05, 4:58 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
06.08.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಅಗೋಸ್ತ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನ್ಪರಾ 2.30 ಥಾಂವ್ನ್ 5.00 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಪ್ರೇರಕಾಂಚೆಂ ಸಮಾವೇಶ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಮಿಲಗ್ರಿಸ್ ಕಥೆದ್ರಲಾಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್. ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಕಾಂನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

3)ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಂ. ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್‍ವಾಡೊ
8 ವೊರಾರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ

4) ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8 ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಒಡ್ದಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

5) ಆತಾಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ಸ್ವಸಹಾಯಾಚೆಂ ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

6). ಅಸುಸ್ಸಾಂವ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ್ ಮಿಸಾಂ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 6.30 ವೊರಾರ್ ಆನಿ 7.45 ವೊರಾರ್, ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲೊಂವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಸಮಿತಿ.

7) ಜುಲೈ ಮೊಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಮೈಟ್ ಬೊಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರು. 2785/- ಆನಿ ಘರಾಂಚೆ ಆಶೀರ್ವಚನ್, ವೊಲಾಂ, ವಾಹಾನಾಂ ಬೆಂಜಾರಾಂ ಇತ್ಯಾದಿವೆಳಿಂ ದಿಲ್ಲೆ ದಾನ್ ರು. 5500/-. ತೆ ಮೆಂಟೇನೆನ್ಸ್ ಒಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಎಕೌಂಟಾಕ್ ಗಾಲ್ಯಾತ್.
8) ಫಾಲ್ಯಾಂ/ ಆಜ್ 8 ವೊರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಚಿ ಜಮಾತ್, ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

9)ಆಂಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಚಲೊಂವ್ಚೆ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 2.30 ವೊರಾರಾಂಚೆರ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹೊ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಷೆನ್ ಆಸ್ತೊಲೊ. 1 ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ 10 ಮ್ಹಣಾಸರ್,ಅನಿ 16 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ 25 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾಂಕ್. ವ್ಹೊಡಿಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ವಿಭಾಗ್ ಆನಿ ವಿಷಯ್ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಗಾಲಾ.

10) ಮೊಗಾಚ್ಯಾನೊಂ ಆಂಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ತಾರಿಕೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಯೆತಾ. ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಧಫ್ತರಾಂತ್ ಕಳಂವ್ಚೆಂ.
11) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ :

ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ಮರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟೇನಿ ಆನಿ ಜೋಯ್ಸ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.