16.07.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat Jul 15, 4:39 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
16.07.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಮಣ ಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಾಂ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಿಮಾಣ ಂ ತಾರಿಕ್ ಜುಲೈ 20.

3) ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಜುಲೈ22 ತಾರಿಕೆರ್, ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲಾವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ವೆಲಂಕಣ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾಂಕ್.

4) ದೇವ್ ಸ್ತುತಿಚೆ ತರ್ಬೆತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ 16-07-17ಕ್ ಸಾಕಾಳಿಂ 10ವರಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ 12 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಿನಿ ಹಾಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ, ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನ ಹಾಜರ್ ಚಾಂವ್ಚೆಂ.ಹಿ ತರ್ಬೆತಿ ವಾಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್, ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ಸಿಸ್ಟರಾಂಕ್, ವಾಡ್ಯಾನಿಂ ವಾಚ್ಪಾ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ಕೀರ್ತನ್ ಗಾಯನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ
ಸರ್ವಾಂಕ್. ತರ್ಭೆತಿ ಖಡ್ಡಾಯೆಚಿ.

5) ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಯುವ ಆಯೋಗ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಜುಲಯ್ 23 ತಾರಿಕೆರ್
ಆಯ್ತಾರಾ 8 ವರಾಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ “ಪರಿಸರ್ ಜಾಗರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್” ಆಯೋಜನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್
ಫಳ್ ವಸ್ತುಚಿ ಝಡಾ ಧರ್ಮಾತ್ರ್ ವಿತರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸರ್ವಾನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಂತಿ.

6) ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಮಾತ್ :

ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವರಾರ್
ಅ) ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಆನಿಂ ಫ್ಲೇವಿ ಬಾರ್ನೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ. ಜಮಾತೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಾಚಿ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಖಡ್ಡಾಯ ಜಾಂವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.

ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವರಾರ್

ಅ) ವೆಲಂಕಣ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಅನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಲುವಿಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಸ್ಪಂದನ ಎ3 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಂ.206.
ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುಣ ಖಡ್ಡಾಯ ಜಾಂವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ನಿನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಾ.

7) ಪೆÇಯ್ಲ್ಯಾ ಪಿಯುಸಿಚ್ಯಾ ವೈ. ಸಿ. ಯಸ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ “Bigginers Camp”ಕಲ್ಯಾಣಪುರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪರಾಂ 1.30 ಥಾಂವ್ನ್ 4 ವರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್, ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆ.
8) ಹ್ಯಾಚ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಆನಿ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9.00 ವೊರಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ.
9) ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9.00ವೊರಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಮೀಸ್.

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.