ಲಾಯಿಕಾಂಚೊ ದೀಸ್

By Editor - Fri Jul 14, 3:19 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಲಾಯಿಕಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 3.7.2017 ವೆರ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.
ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಿಸಾಚಾ ಸಂಭ್ರಮಾತ್ ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗಚ್ಯಾ ಸಾಂಧ್ಯಾಂನಿ ಲಾಯಿಕಾಂಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಾಂ. ತೊಮಸ್ ಮೋರಾಕ್ ಪುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ಲೆಸ್ಲಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಣಿಂ ಅಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಆಯೋಗಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೋ, ಸಿ| ಮಾರಿ ಜೇನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಯೋಗಚಿಂ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರೀಟಾ ಲುವಿಸಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ಪಿಂಟೋನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೆಂ. ಶ್ರೀ ಲೂಕ್ ಡಿ’ಸೋಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

DSC_0825

DSC_0827

DSC_0829

DSC_0831

DSC_0832

DSC_0835

DSC_0837

DSC_0838

DSC_0840

DSC_0841

DSC_0842

DSC_0843

DSC_0844

DSC_0845

DSC_0846

DSC_0847

DSC_0850

DSC_0852

 

 

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.