09.07.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Tue Jul 11, 3:50 am

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
09.07.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಮಿಟಿಂಗ್. ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮಿಟಿಂಗಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.

3) ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ 8.00ವರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ವ್ಹೊಡ್ದಿಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್, ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

4) ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯೆಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಕಾಂಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ 10.07.17ಕ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.00ವರಾರ್, ಸರ್ವಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

5) ಜುಲೈ15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 11 ವರಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ, ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ತ್ರೈ ಸೆಂಟಿನರಿ ಹಾಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.
ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಚೆ ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ.

6) ಮಣ ಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಾಂ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಿಮಾಣ ಂ ತಾರಿಕ್ ಜುಲೈ 20.

7) ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಪುರ್ ಕಥೆದ್ರಲಾಂತ್ ಮಿಲಾರ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ತಾರಿಕೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್.

8) ಆಜ್(ಸನ್ವಾರ) ಮರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಿಣ ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ
ಸಹಮಿಲನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹಾಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ
ಸಹಮಿಲನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ನಿನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

9) ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಜುಲೈ16 ತಾರಿಕೆರ್, ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲಾವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ತಿಸ್ರಿ ಒಡ್ದಿಚ್ಯಾಂಕ್.

10) ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಸನ್ವಾರಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ರೆತಿರೆಕ್ ವೆತಾ ಜಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚೊನಾ. ತುಂಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

11) ದೇವ್ ಸ್ತುತಿಚೆ ತರ್ಬೆತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ 16-07-17ಕ್ ಸಾಕಾಳಿಂ 10ವರಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ 12 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಿನಿ ಹಾಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ, ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನ ಹಾಜರ್ ಚಾಂವ್ಚೆಂ.ಹಿ ತರ್ಬೆತಿ ವಾಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್, ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ಸಿಸ್ಟರಾಂಕ್, ವಾಡ್ಯಾನಿಂ ವಾಚ್ಪಾ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ಕೀರ್ತನ್ ಗಾಯನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ
ಸರ್ವಾಂಕ್. ಸರ್ವಾನಿಂ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಭಿತರ್ ದಿಂವ್ಚಿ. ತರ್ಭೆತಿಕ್ ಬಾಪ್ ದೊತೊರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೊ, ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಸೆಮಿನರಿ ಥಾಂವ್ನ್ ಯೆತಾತ್, ತರ್ಭೆತಿ ಖಡ್ಡಾಯೆಚಿ.

12) ಜೋನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಂಬೈ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಧಾವೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿಂತ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕೊಲರ್‍ಶಿಪ್ ದಿತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಧಾವೆಂತ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ., ಐ.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ತಶೆಂಚ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಸಾಯನ್ಸ್, ಕೊಮರ್ಸ್ ಆನಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಂನಿ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತುಂಮ್ಚಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಾಚಾ ಜೆರೊಕ್ಸ್ ಕೊಪಿ ಸವೆಂ ತುಂಮ್ಚೊ ಫೆÇಟೊ, ಎಡ್ರೆಸ್, ಪೆÇೀನ್ ನಂಬರ್ ಬರವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಜುಲೈ 20 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಳೆಯಾ.
13)ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕುಂಮ್ಗಾರ್: ವೇಳ್ ಸಕಾಳಿಂ 7.30ವರಾರ್:

ಅ) ಸೊಮಾರಾ: 10-07-17: ವೆಲಂಕಣ ವಾಡೊ
ಬಾಳಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ
ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ
ಆ) ಮಂಗ್ಳಾರಾ: 11-07-17 : ಸಾಂ.ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿ ವಾಡೊ
ಸಾಂ .ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ

ಇ) ಬುದ್ವಾರಾ: 12-07-17: ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ
ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ
ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ
ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ
ಈ) ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ : 13-07-17 : ಮರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ
14) ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಮಾತ್ :

ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವರಾರ್
ಅ) ಸಾಂ .ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆನಿಂ ಡಯಾನಾ ಡಿ’ ಸೋಜ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಗರ ಹಾಂಗಾ. ಜಮಾತೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಾಚಿ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.

ಆ) ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಜೋನ್ಸನ್ ಆನಿಂ ಜ್ಯೋತಿ ಮಿನೆಜಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ.

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.