25.06.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Tue Jun 27, 10:25 am

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
25.06.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗ್ ತಾ0ಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್.

3) ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಮಿಟಿಂಗ್.

4) ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ವೈ.ಸಿ.ಯಸ್. ವಾರಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಜಮಾತ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಥೆದ್ರಲಾಂತ್ ದನ್ಪಾರಾಂ 3:30 ವರಾರ್. ಆತಾ0 ಮೀಸ್
ಜಾತಚ್ಚ್ ವೈ.ಸಿ.ಯಸ್ ಮೀಟ್0ಗ್ ಸರ್ವಾನಿ0 ಹಾಜರ್ ಜಾ0ವ್ಚೆ.

5) ಫಾಲ್ಯಾ / ಆಜ್ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. 18 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್
ಯುವಜಣಾಂನಿ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

6) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 2 ತಾರಿಕೆರ್ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಜಮಾತ್. ಮಿನಿ ಹಾಲಾ0ತ್
ಸರ್ವ್ ಸಾ0ದ್ಯಾ0ನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾ0ವ್ಚೆ

7) ಯೆಂವ್ಚಾ ಸುಕ್ರಾರಾ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ಥಾವ್ನ್ 12:30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.
ಜೆವ್ಣಾಂ ಸವೆಂ ಅಕೇರ್ ಜಾತೆಲಿ.

8)ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ / ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ / ಸ್ವಸಹಾಯಚೆಂ
ಸಹಮಿಲನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

9)ದೈವಿಕ್ ಉಲೊ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಹಾಣಿಂ ಯುವಜಣ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಶ್ ರಿತಿನ್ ರೆತಿರ್ ಮಾಂಡುನ್
ಹಾಡ್ಲಾ. ವಿವರ್ ನೊಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

6) ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಮಾತ್ :
ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವರಾರ್
ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿ ವಾಡೊ – ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ಜೂಲಿಯಾನಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ – ವಾಸುಕಿ ನಗರ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ
ಮಾರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ತುರ್ತಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ – ವಾಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್
ಉಲೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಎಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ಪುಣಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಆಸಾ.

ಸಾಂಜೆರ್ 5:00 ವರಾರ್

ಸಾ. ಪೆದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಂತ್ – ಗುರ್ಕಾರ್ ಅವಿಟಸ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಘರಾ.
ಸಾ0ತ್ ಅ0ತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ – ಮೀನ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ ಹಿಚ್ಯಾ ಘರಾ.
ಸಾಂ. ಲೊರೆನ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ – ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆನಿ ಸೀಮಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ.
ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡ್ಯಾಂತ್ – ಅನಿಲ್ ರೋಚ್ ಆನಿ ವಿನುತಾ ಲುವಿಸ್ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ. ಆರೋಗ್ಯ
ಕಾರ್ಡಾಚಿ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಎಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ಪುಣಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.
ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಾಮ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ – ಜೋಸೆಫ್ ಆನಿ ಶ್ವೇತಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊಚಾ ಘರಾ.

7)ಯೆಂವ್ಚಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ತಾರಿಕೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್.

8)ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಮಿಸಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್.
9) ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿ0 7.30 ವೊರಾರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾ0ಕ್ ಆನಿ ಪಾಯೆಸ್ತಾ0ಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸಾ0ತ್ ಅ0ತೊನಿ ವಾಡೊ.

10)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಸಾ0. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂತ್. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿಂ ತಾಂಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂ.
ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವರಾರ್
ರಂಜನ್ ಆನಿ ಶಿನೊಜಾ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ ಚಲ್ಚಾ ಸಹಮಿಲನಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

11)ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿಂ ಭಾಲಾಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಾಂ ರಿನಿವಲ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಫೆÇರ್ಮಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾವಿತ್ ಜಾತೆಲಿಂ.
ತುಮಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ.
12)ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲತಾಯೊ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ನೊಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

 

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.