18.06.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ , ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat Jun 17, 4:11 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
18.06.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ , ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವರಾರ್ ಜಮಾತ್:

ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ – ವಿನ್ಸಿ ಆನಿ ಮಾಯಾ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ – ಹಾಂಚಾ ಘರಾ.

3)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 9:30 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಮರಿಯಾಳ್ ಸೊಡೆಲಿಟಿಚಾ
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸಾ.

4)ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಬಾಪಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ‘ಈಚಿಣheಡಿs’ ಆಚಿಥಿ’ ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಚರಣ್
ಕರ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಕೇವಲ್ 25 ನಾಂವಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆನಿ ಕೊಣಾಂಕ್ ವೊಸೊಂಕ್
ಮೋನ್ ಆಸಾ ತಾಣ ಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 9:00 ವರಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್‍ಚ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ. ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಂ ಸವೆಂ
ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಕೇರ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

5)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. 18 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್
ಯುವಜಣಾಂನಿ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ.

6)ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್.

7)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

8)St Milagres Credit Co-operative Society ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚಾ ವಯ್ರ್ , ಹಾಂಗಾಸರ್ Job
Facilityಆಸಾ. ವಿವರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್ತಾ.

9)ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಅನ್ಸಿಲ್ಲಾ ಜ್ಯೋತಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಖಜನ್ದಾರ್
ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಿಕಾ ಅಭಿನಂದನ್.

10)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ವೈ.ಸಿ.ಯಸ್. ವಾರಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಜಮಾತ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಥೆದ್ರಲಾಂತ್ ದನ್ಪಾರಾಂ 3:30 ವರಾರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

11)ಯೆಂವ್ಚಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಜೆಜುಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್.

12)ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ ಮಿಸಾರ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್.

13)ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್.
Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.