ಬಾ| ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿಕ್ ಆದೇವ್ಸ್

By Editor - Thu Jun 08, 2:45 pm

  • Comments Off
  • 0 views

 ಬಾ| ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿಕ್ ಆದೇವ್ಸ್

ಜೂನಾಚಾ 6 ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ಲೆಸ್ಲಿ ಡಿ’ಸೊಜ ಹಾಣಿಂ ಮಾಗ್ಣಾಂ ವಿಧಿ ಸಂಪವ್ನ್ ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಸಾಂದೆ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ

 

DSC_0777

DSC_0788

DSC_0787

DSC_0786

DSC_0785

DSC_0784

DSC_0782

DSC_0781

DSC_0780

 

 

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.